Nordbyvej 18

Fra træskofabrik til superbrugs – Nordbyvej 16-18

Viby Sogns Historie fra 1942 fortæller, at gartner G. Birkefeldt, der ejede Møgelø i Julsø, en dag i 1901 kom til at tale med fagforeningsformanden i Ry. De blev enige om, at det for arbejderne måske kunne være et fremskridt, hvis der blev oprettet en træskofabrik i Viby. Birkefeldt var en handlingens mand, og sammen med sagfører A. F. Brauer og brandinspektør E. L. Springborg i Århus købte han en gård (matr. nr. 21) på Nordbyvej af gårdejer Anders Andersen. Der blev bygget en træskofabrik på gården, og i september 1901 begyndte den sin virksomhed.

Historien er ikke helt rigtig. Købekontrakten på gården er nemlig underskrevet allerede den 16. november 1899 af Brauer og Birkefeldt, og da anledningen til, at det kunne være en ide med træskofabrikken, var en lockout på Ry Træskofabrik i august 1900, kan det næppe have været tanken om en træskofabrik, der havde fået Brauer og Birkefeldt til at købe gården. Hvad der så var årsagen til købet, vides ikke. Af købekontrakten fremgår det, at det var en gård i drift, der blev købt, men da der var bestemmelser i kontrakten om, hvordan man skulle forholde sig ved udstykninger, er det nærliggende at tro, at det har været med udstykning for øje, at gården blev købt.

Uanset baggrunden for købet, er det rigtigt, at der blev opført en ca. 34 meter lang fabriksbygning langs Nordbyvej ca. der, hvor parkeringspladsen ved Superbrugsen er i dag. Det ser ikke ud til, at hverken Birkefeldt eller Brauer har haft med driften af fabrikken at gøre, men ovennævnte Springborg var med i bestyrelsen i følge vedtægterne fra 15. april 1901.

Der er ingen tvivl om forbindelsen til Ry. En folketælling fra 1911 viser, at i alt 16 oplyste at være ansat på træskofabrikken, og af disse var de fleste, der bar titlen ”træskomand” kommet til Viby fra Ry i 1901. Viby Sogns Historie fortæller, at det højeste arbejdsantal var ca. 20 mand, og det er da også det antal, der er med på det viste billede, der er udateret.

B500403

Viby træskofabrik. Interiør og medarbejderne samt direktøren. Navne er ukendte

Træskofabrikken fik ikke nogen lang levetid. I 1919 købte tre mænd (H.J. Jensen, Karl Sand og A. Andersen) i følge Viby Sogns Historie fabrikskomplekset og omdannede det til en fabrik, der fremstillede trævarer til landbrugsmaskiner. Denne virksomhed kom til at virke her ca. 10 år, idet direktør R. Christensen i 1929 købte fabrikken og omdannede den til en emballagefabrik, der hovedsagelig fremstillede emballage til margarine og ægeksport.

Stadig i følge Viby Sogns Historie fra 1942 fortælles det, at Christensen begyndte med fem mand, men virksomheden voksede år for år, så der måtte stadig udvides. I 1938 flyttede den derfor ind i nye moderne lokaler ved siden af den gamle fabrik, der begge lå på Nordbyvej, og virksomheden beskæftigede da 60 mand. Krigen, der brød ud i 1939, kom imidlertid til at indvirke både ved mangel på brændselsolie, køb af råvarer og afsætning, og R. Christensen solgte derfor fabrikken til Aarhus Emballagefabrik, som i 1940 solgte til Skovlefabrikken ”Viborg” – senere A/S Hans Mogensen – og fabrikken blev omdannet til et sav- og hammerværk.

A/S Hans Mogensen kom til at eje hele komplekset, der strakte sig fra Ormslevvej i nord til og med Engvej 3. Engvej var en lille stikvej, der gik ind fra Nordbyvej) og vel nærmest svarer til indkørslen ved Superbrugsen ind til Viby Centret. En brandforsikring (Alm. Brand forsikringsnr. 1012) opremser i 1952 alt det forsikrede på grunden omfattende ikke mindre end 12 bygninger, hvor højst forsikret var: lager, blikvarefabrik med 5 eller 6 tilbygninger 186.800 kr., sav- og hammerværket 122.600 kr., en villa Nordbyvej 18, som direktør Hans Mogensen boede i, 84.000 kr. og Engvej 3 med beboelse og lager 90.000 kr. Resten var lagerbygninger og en dampskorsten for 4.000 kr. fra træskofabrikkens tid på hjørnet af Nordbyvej og Engvej. Den samlede forsikringssum, der også omfattede maskiner, var 710.900 kr., et stort beløb i 1952.

Der var store planer om vejgennemføring i 1961, og samme år købte Viby Kommune komplekset af A/S Hans Mogensen, som i 1962 ændrede vedtægternes oplysning om hjemsted fra Viby til Århus, idet virksomheden var flyttet til Malmøgade i Århus Nord. I 1963 lod man bifirmaet ”A/S Viby Savværk (A/S Hans Mogensen)” slette af Aktieselskabsregistret.

Kartonnagefabrikken ”Cartolit” må have lejet sig ind efter A/S Hans Mogensen flyttede, og den 20. september 1963 brød der en stor brand ud. Den 21. september havde de to Århus-aviser Aarhuus Stiftstidende og Demokraten begge en stor reportage om branden, der var meget voldsom. Det meget brændende materiale fløj rundt, og også det nærliggende finérlager tilhørende Aarhus Savværk blev flammernes bytte. Også de nærmeste huse med paptag var i fare. De blev antændt, men 3000 liter vand pr. minut forhindrede ilden i at få fat i husene. Der var heldigvis ingen mennesker, der kom noget til, men skaderne påregnedes at løbe op i to mill. kr. Et meget stort beløb i 1963. Det svarer til 15-16 mill. kr. i dag.

Brand Kartonagefabrikken Cartolit brænder 20. september 1963,- set fra Nordbyvej (nuv. Viby Ringvej) Viby Savværk, Skovlefabrikken

B900472

b101153