Generelt om Foreningen

Vores målsætning:
Viby Lokalhistoriske Forening arbejder for at udbrede kendskabet til Viby Sogns historie bl.a. gennem byvandringer, foredrag, nyhedsbreve, årbog og samarbejde med det lokalhistoriske arkiv om afholdelse af udstillinger m.m.


Foreningsprofil:
Viby Lokalhistoriske Forening blev dannet den 10. april 1989 og har nu ca. 350 medlemmer.

For det beskedne beløb af kr. 210,- kan du også opnå medlemskab af Foreningen, dette medlemsskab inkluderer 1. stk Årbog, modtagelse af Nyheder og deltagelse i byvandringer og foredrag, mail til Annie Borchmann, (vibylok@gmail.com).

Referat fra generalforsamling 2023: 
Klik her !

Betalingsinfo:
Sparekassen Danmark konto 9070-6611038265 eller mobilpay 0570JZ.

VEDTÆGTER

[showhide type=”post” more_text=”Vis vedtægter…” less_text=”Skjul vedtægter…”]

NAVN OG HJEMSTED:
§1. Foreningens navn er Viby lokalhistoriske Forening og dens hjemsted er Viby Bibliotek.

FORMÅL:
§ 2.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og interessen for lokalhistorien og de lokalhistoriske værdier i det område, der før kommunesammenlægningen i 1970 udgjorde Viby sognekommune. Foreningen virker desuden som støttekreds for Viby lokalhistoriske Arkiv. Foreningen kan virke for udbygning af samarbejde mellem historisk/kulturelt interesserede enkeltpersoner, foreninger og institutioner med en samordning af lokalhistoriske og kulturelle aktiviteter for øje.

MEDLEMMER:
§ 3.
Som medlemmer kan optages alle interesserede. Foreninger, institutioner og virksomheder med rettigheder svarende til et medlemsskab.

GENERALFORSAMLING:
§ 4
. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i marts eller april måned. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel ved annoncering i et eller flere lokale blade og/eller ved direkte skriftlig henvendelse til medlemmerne. I indkaldelsen skal tid og sted for generalforsamlingen angives.

§ 5. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkters 1. Valg af dirigent. 2. Foreningens beretning. 3. Godkendelse af regnskab. 4. Kommende virksomhed. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. 8. Valg af i revisor. 9. Orientering om årets gang i Viby lokalhistoriske Arkiv samt forelæggelse af planlagte aktiviteter. 10. Eventuelt. Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller 20 af foreningens medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske herom med oplysning om dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden en måned, efter at det skriftlige ønske herom er modtaget af bestyrelsen, og indkaldes med to ugers varsel med motiveret dagsorden.

§ 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

BESTYRELSE:
§ 8. Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på fem medlemmer. Desuden vælges der to suppleanter og to revisorer. Valgene gælder for to år ad gangen, således at to henholdsvis tre bestyrelsesmedlemmer, den ene suppleant og den ene revisor vælges på skift hvert andet år.

§ 9. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Lederen af Viby lokalhistoriske Arkiv deltager i møderne uden stemmeret.

ØKONOMI:
§10. Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales senest ved udgangen af februar. Medlemsskab af foreningen forlænges ved betaling af kontingentet. Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.

§11. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§12. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening, I formandens fravær tegnes foreningen af to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved overdragelse og/eller pantsætning af foreningens ejendom tegnes foreningen af flertal af dennes bestyrelse i forening.

VEDTÆGTSÆNDRINGER:
§ 13.
Forandringer af nærværende vedtægter kan kun ske, når en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer vedtager et i indkaldelsen angivet forslag.

OPLØSNING:
§ 14. Beslutninger om foreningens ophævelse er kun gyldig, når den vedtages enslydende af to generalforsamlinger med 5/6 af de afgivne stemmer. Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst to ugers og højst tre ugers mellemrum. Ved opløsning overføres eventuel formue til Viby lokalhistoriske Arkiv og/eller andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 10. april 1989 med justering på generalforsarnlingen den 5. februar 199o og ændringer på generalforsamlingen 2002.
Vedtaget på generalforsamlinqen 6. marts 2002.

– Senest justeret på generalforsamlingen 8. marts 2012

[/showhide]