Matr. nr. 11a

SØGÅRD

738-281-20

Matr. nr. 11a (senere 11f Søgård)

Oplysninger om gården:

Gl. gårdnr. 3

Se flere billeder af ejendommen
1947
1949
1949
1968
1968
1968
Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:  5  5  2 ¼
1. realregister:  5  5  2 ¼
2. realregister:  2  6 ¾

Ved skrivelse 9.10.1924 udstykket 11f fra matr. nr. 11a

Omtalt i Aarhus Amt s. 12.

Fæstere:

Matrikler 1662, 1664 og 1680: Peder Jensen

Skifte nr. 78 24.3.1685 efter Peder Jensen Hansen
Enke: Anna Hansdatter, lavværge: Jens Eskildsen [matr. 14a]
Børn:
Anne 20 år
Hans 18 år [næste fæster?]
Jens 14 år
Formynder: Jens Ovesen i Viby

1688-matrikel Anna Hansdatter

1700-jordebog Hans Pedersen

1704 Skifte efter Hans Pedersen ifølge DC 22

1704.04.03 Knud Mikkelsen af Viby

Forgænger: afdøde Hans Pedersen. KM ægter enken
Ifølge Viby Sogns Hist.: Skifte 8. april 1720, se skiftebrevet efter hans efterfølger Rasmus Pedersen
Gift 1. med forgængerens enke
Gift 2. med Anne Mogensdatter (tingbog 1725)
[datter Anne? Gift matr. 28a?]
1720 Knud Mikkelsen død

Ca. 1720 Rasmus Pedersen

1720 gift 1. med Anne Mogensdatter [forgængers enke] (tingbog 1725, hvoraf fremgår, at forgængeren skulle hedde Mikkel Jensen?)
1728 Rasmus Pedersens hustru, som døde i barselsseng [intet skifte?]
Gift 2. med Kirsten Pedersdatter – hvornår og hvor?
1740 Rasmus Pedersen død
Skifte nr. 331 17.6.1740
Lavværge for Kirsten Pedersdatter: Peder Gregeren i Viby
Børn:
Peder 10 år
Anne 8 år [senere gift matr. 19a]
Maren 5 år [se nedenfor under Peder Nielsen]
Simon 2 år
Formyndere: Jens Jensen i Viby, Christen Bach sst. [matr. 6a]

1740.07.26 Peder Nielsen af Viby

[født matr. 10a?]
Forgænger: afdøde Rasmus Pedersen
1740 gift med Kirsten Pedersdatter [forgængers enke]
1742 et barn Johanne født [se nedenfor]  
1754  Anne født 
1756  David
født
Kirsten Pedersdatter gift med Peder Nielsen er nævnt som arving efter datteren Maren Rasmusdatter
i skifte nr. 506 5.10.1761 [se matr. 8a]
1776 Peder Nielsen død 73 år
1781 Kirsten Pedersdatter død 85 år

1769.07.20 Eskild Sørensen Loft i Viby

[født matr. 20a]
Forgænger: hans svigerfar Peder Nielsen, som har overdraget ham gården pga. alder og svagelighed.
ESL yder svigerforældrene aftægt
1762 gift med Johanne Pedersdatter
1778 død 46 år
Skifte nr. 638 10.6.1778
Lavværge for Johanne Pedersdatter: Peder Gregersen [matr. 18a]
Børn:
Peder 15 år
Dorthe Marie 10 år
Søren 9 år
Kirsten 5 år
Rasmus 3 år
Jacob 6 mdr.
Formynder: Rasmus Loft i Viby [matr. 20a]
Desuden nævnes enkens [halv]bror Simon Rasmussen i True og enkens mor Kirsten Pederdatter

1778.12.18 Eskild Eskildsen af Viby

(forrige landsoldat for Friherreskabet Marselisborg gods)
[født matr. 26a]
Forgænger: Eskild Loft. EE ægter enken
1778 gift med Johanne Pedersdatter
1802 Johanne Pedersdatter død 60 år
Skifte nr. 912 22.12.1802 enkemand Eskild Eskildsen
Børn i 1. ægteskab:
Peder i Viby Terp
Dorthe gift med Eskild Jensen i Stavtrup på Moesgård gods
Søren 32 år på stedet
Kirsten 29 år på stedet
Rasmus 27 år
Jacob 25 år
Børn i 2. ægteskab:
Eskild 23 år [se nedenfor]
Maren 21 år
Formynder: Rudolf Schiøtz, degn sst.
1824 Eskild Eskildsen død 84 år

 1804.08.01 Eskild Eskildsen i Viby (sogne- og taksationsforretning 12.7.1804. Eskild Eskildsen er lovet i fæste)

Forgænger: far Eskild Eskildsen
1803 Eskild Eskildsen gift med Maren Laursdatter [født matr. 21a], begge af Viby
1804 født Eskild
1806 født Laurs [se nedenfor]
Se videre under ejere:

Ejere:

Skøde til Eskild Eskildsen dat. 17.1.1807 – skøde og pantebrev lyst 4.4.1808

1811 født Søren
1814 født Johanne
1817 født Kirsten
1821 født Anders
1822 Maren Laursdatter død 40 år
1822 gift med Johanne Pedersdatter [født matr. 16a]
1823 født Peder
1826 født Jacob [senere ejer matr.17a]
1829 Johanne Pedersdatter død 40 år
1830 gift i Kolt med Mette Marie Jensdatter
1844 Eskild Eskildsen død 65 år
1853 Mette Marie Jensdatter død 72 år

Skøde til Laurs Eskildsen lyst 8.8.1840 på 11 har eiend. 30d

1844 gift med Kirsten Albertsdatter [født matr. 4a]
1845 født Eskild Laursen Møller
1848 født Maren Laursdatter Møller

Tilladelse til at hensidde i uskiftet bo som adkomst for Kirsten Albrechtsdatter lyst 19.8.1871
Skøde til Anders Laursen Møller på 11a lyst 6.10.1877 cfr. 30d
Skøde til Søren Peder Jensen på 11a lyst 17.8.1878 cfr. 30d – senere 30 l
Skøde til Emil Madsen på 11a og 30 l lyst 23.12.1899
Skøde til Axel Pedersen på 11a og 10e? lyst 18.2.1920
Skøde til N.P. Nielsen på 11a lyst 19.12.1923 (ejede også 10a)

Matr. nr. 11f:
Skøde til Anders P. Pedersen på 10e (udstreget, solgt) og 11f lyst 26.11.1924, hartk. 1.0.1.0
Skifteretsattest for Anna Marie Boline Hansine Petersen lyst 21.11.1964
Skifteretsattest for samme samt 4 personer (børn?) genoptaget i følge Skifteretten 3.2.1971
Skøde til Christian Jensen og Grethe Jensen lyst 10.3.1972

Forsikringsoplysninger:

Syns- og taks.forr. 12.7.1804 på gård, som Eskild Eskildsen er lovet i fæste
Brandtaks. nr. 16-8 4.6.1841 1800 rd. og 28.7.1845 2250 rd, ejes og bebos af Laurs Eskildsen
Brandfors. nr. 9 matr. 11 Laurs Eskildsen 1858 3050 rd. udg. 1883
Brandtaks. nr. 16-9 10.12.1849 Mogens Ovesen 2800 rd.
Brandfors. nr. 10 matr. 10 Mogens Ovesen 1858 3500 rd. udg. 1883
Brandfors. nr. 132 matr. nr. 10 Laurits Laursen 1.10.1905 16.650 kr. udg. 1910
Brandfors. nr. 182 matr. nr. 10a, 11a De forenede Fodermesterfabrikker 1.10.1918 19.000 kr.

Se nøjagtig placering