Matr. nr. 24a

Vibygård

– senere forenet og udflyttet til matr. nr. 36a

24a_1949_1

Oplysninger om ejendommen:

Ejeren fra 1885 Chr. Leth Espensen må have kaldt den udflyttede gård Espegård, bevaret i vejnavnet Espegårdsvej

Gl. gårdnr. 19 Birkedommergården

Ifl. Jordebog over Friherskabet Marselisborg underliggende Bøndergodses Aarlige Landgilde Indkomster fra 1ste May 1792 til 1ste May 1793 saaledes som i Anledning af Hoverie-Foreningerne herefter skal svares:
Mtr. 19 Jens Mørk.
Foruden de 30 Rdr Aarlig Løn samt 30 Læs Brænde, som Baroniets Birkedommer Aarlig er tillagt, hæver han af sidst melte No 19 Landgilde og Hoverie Penge imod Ansvaret for deraf gaaende Kongl. Contributioner.
Saa hæver han og Birkedommer Engens Indtægter, men selv betaler han Contributionerne deraf

Se flere billeder af ejendommen
tegning før 1955
maleri ca. 1900
1912-26
Demokraten 1937
tekst til 1937

Td
(tønder)
Skp
(skæpper)
Fk
(fjerdingkar)
Alb
(album)
Matrikel 1843:
Matr. 24a
 5 2 2  2½
1. realregister:
Matr. 24a
3
Matr. 24b   2 3 2
Matr. 36a 1 1 1 ¼
Matr. 75a 2 3 ¼
Matr. 78 (udstreget) 2 ¼
Matr. 37b 4 1
Matr. 34a (udstreget) ¾
I alt 7 1 2 ¼
2. realregister:
Matr. 24a
2 4 1 1
Matr. 24b 5
Matr. 36a 1 3 2
Matr. 75a 2 3 ¼
Matr. 37b 4 1
Matr. 24h (udstreget) 2 3 ½
Matr. 24i 1 3 3 2
I alt 7 ”  2

En del af jorden fra matr. nr. 24 er i 1840’erne? byttet med matr. nr. 23 ifl. matrikelkort.

Tilladelse til sammenlægning af matr. nr. 24 og 36 9.6.1855 og tilladelse til udstykning af 36b til afhændelse til 37a 11.5.1858.

Gården lå oprindelig, hvor ejendommen Viby Torv 5 (tidligere Kirkevej 3) nu ligger. Det vides ikke, hvornår fraflytning til Skovdalsvej ud for Hostrupsvej er sket – se matr. nr. 36a.

Kvartererne Rosenvænget og Rosenvang er udstykket fra denne gård.

I afsnittet ”Tre Vibyborgere” i Viby Sogns Historie bd. 1 s. 1993-94 er gårdens sidste ejer Chr. Leth Espensen omtalt som en af de tre borgere.

Fæstere:

1662 og 1664-matrikler: Søren Jensen Skriver
1680 og 1688-matrikler: Jens Sørensen Skriver
1700-jordebog: Hr. Lyder Lassen

(præst i Viby 1686-1699 ifølge Viby Sogns Hist. I s. 103).
Ifølge Viby Sogns Hist. overtog efterfølgeren Hr. Bernt Suhr fæstet og 1710 birkefogedembedet

? Jens Rasmussen

fæstet af birkedommer Jens Mørk ifølge Viby Sogns Hist.
Gift 1. med ??
1730 Jens Rasmussens hustru af Viby død
Skifte nr. 296 18.3.1730 [navn mangler]
Børn:
Hans 8 år, Sidsel 6 år, Mette 2 år [se nedenfor]
Formynder: morbror Rasmus Rasmussen i Holme
Gift 2. med Kirsten Andersdatter [hvor og hvornår?]
1782 Jens Rasmussen død 95 år
Skifte nr. 685 27.8.1782
Enke Kirsten Andersdatter, ikke oplyst lavværge
Børn af 1. ægteskab:
Hans i Viby [fæster matr. 27a]
Sidsel gift med Jacob Christoffersen i Lemming på Constantinsborg gods
Mette død – 1 barn Hans i Børup på Vilhelmsborg gods
Børn af 2. ægteskab:
Anders i Holme
Peder
Jens [se nedenfor]
Johanne gift med Rasmus Nielsen, avlsmand i Århus
Anne gift med Mads Davidsen i Viby [matr. 39a]
Maren 32 år
1792 Jens Rasmussens enke Kirsten Andersdatter død 86 år

1786.08.21 Jens Jensen Mørk

JJM har stået som landsoldat i 12 år
Forgænger: afdød far Jens Rasmussen og efter ham hans nu aldrene enke.
JJM giver ophold til sin gamle mor og svagelige bror
I Jens Jensen Mørks fæstebrev er det anført, at gården var henlagt til birkedommerembedet,
således at birkedommeren skulle bo der uden at yde landgilde og hoveri, men hverken den
forrige eller den nuværende birkedommer havde ønsket at bo i gården.
FT 1787 Jens Jensen 34 år ugift, desuden Kirsten Andersdatter 82 år mandens moder
1791 Jens Jensen gift med Maren Rasmusdatter [født matr. 20a] begge af Viby
1800 Jens Jensens hustru Maren Rasmusdatter død 32 år
Skifte nr. 878 23.6.1800, enkemand Jens Jensen [Mørk]
Børn:
Jens 8 år
Rasmus 5 år [senere matr. 15a]
Kirsten 2 år [senere gift matr. 5a?]
Anne 2 år
Formynder: Andreas Rasmussen [matr. 5a]
1800 gift 2. enkemand Jens Jensen med Karen Pedersdatter [født matr. 22a] begge af Viby
1801-1818 født 8 børn (udover nedennævnte Maren) alle døde som børn
Se videre nedenfor

Ejere:

Købekontrakt til Jens Jensen Mørch 18.5.1809, skøde lyst 24.12.1810

1810 født Maren [senere gift matr. 5a]
1820 Jens Jensen Mørk død 68 år

Skøde til Niels Mikkelsen lyst 21.9.1820 fra Jens Jensens enke Karen Pedersdatter

1820 gift med Karen Pedersdatter [forgængers enke]

Skøde til Marius Nielsen Larsen lyst 16.2.1839
Skøde til Søren Jørgensen lyst 17.7.1841
Skøde til Vilhelm Albinus Stenberg lyst 4.6.1842

Søn af Vibys præst 1830-1865 Jacob Stenberg
(bortforpagtet til H.O. Liisberg, H. Liisberg og P. Bering lyst 12.4.1845)

Auktionsskøde til G? C.T. Vissing lyst 24.9.1853
Skøde til slagter J. Sørensen på 24b lyst 10.12.1853
Skøde til slagter J. Sørensen på 24a lyst 24.6.1854 (tilladelse fra Indenrigsministeriet til sammenlægning med matr. nr. 36, 9.6.1855)
Skøde til H. Chr. Hviid på samtlige Eiend. lyst 4.7.1857
Mageskifteskøde for Do på 37b fra canc. Ingerslev lyst 5.2.1859 har Eiend. 98 og 102
Skøde til J. Worm på 24a, 24b, 36a, 75a og 37b lyst 29.1.1870
Skøde til C Kielsgaard på 24a, 24b, 36a, 75a, 37b og 24i lyst 23.6.1877
Skøde til Chr. Leth Espensen på de samme matr. nr. lyst 10.1.1885 (24b og 24i udstreget)

Forsikringsoplysninger:

Brandtaks. fors. nr. 16-16 22.7.1842 ejes og bebos af Hr. Steenberg 1810 rd. (beliggenhed i Viby)
Sognetaks. fors. nr. 31, 1.7.1870, ejer proprietær Worm
Brandfors. nr. 31 matr. nr. 24a m.fl. Proprietær Worm 2. kvt. 1871 10.000 rd. nedbrudt 1939

Se nøjagtig placering