9. maj 1872 Bilag F Små grundejeres overenskomst

Den 9. maj 1872 indgår de små grundejere overenskomst med Aarhus Kommune om indlemmelse af Frederiksbjerg (Bilag F)

Resumé

En anden kreds af de små grundejere på Frederiksbjerg underskriver den 9. maj 1872 aftalen med Aarhus Kommune om deres medvirken til at indlemme deres ejendomme i kommunen sammen med de øvrige ejendomme på Frederiksbjerg. 1)

Ud fra bestemmelserne omkring beskatning kan man udlede, at der primært er tale om ejere med en bebygget ejendom typisk, hvor de selv bor eller har lejet ud.

Om processen op til indlemmelsen og indstillingen herom henviser til mine andre artikler.

Kilde til artiklen

Teksten er hentet primært fra Aarhus Byråds Forhandlinger, som løbende blev udgivet i bogform, der i dag befinder sig på Erhvervsarkivet.

Men også Viby Sogne Protokoller har bidraget 5).

Redigering af skriftet

Jeg har gengivet teksten med den oprindelige stavemåde herunder navneord med stort bogstav.

Hvor det er relevant, har jeg suppleret med mine bemærkninger eller knyttet andre kilder til teksten.

[Tekst anført i kantede parenteser er mine bemærkninger]. De fleste overskrifter og underafsnit har jeg foretaget for at lette læsningen.

Hvis du har besvær med at finde et bestemt ord i denne lange artikel, kan du med CTRL F + søgeordet springe mellem alle forekomster af dette ord.

Viby J, den 15. april 2013 ajourført 20. marts 2014 Torben Aastrup

Matrikelkortet over indlemmelsen udarbejdet i 1874

For at få et overblik over de geografiske og bebyggelsesmæssige forhold, der er kærnen i processen omkring indlemmelsen i 1874 af dele af Marselisborg jorder i Aarhus, viser jeg her det matrikelkort, som blev udarbejdet i 1874 over den godkendt indlemmelse af Frederiksbjerg fra Viby Sogn til Aarhus Købstad.

Kort over den del af Marselisborg Hovedgård Parceller, som blev indlemmet i Aarhus pr. 1. januar 1874. Tegnet af Honum 5. marts 1874. Original: Geodatastyrelsen.
Kort over den del af Marselisborg Hovedgård Parceller, som blev indlemmet i Aarhus pr. 1. januar 1874. Tegnet af Honum 5. marts 1874. Original: Geodatastyrelsen.

Bilag F Erklæring fra de små grundejere på Frederiksbjerg

Undertegnede Grundeiere i Frederiksbjerg, Viby Sogn, Ning Herred, ere blevne enige med det af Aarhuus Byraad nedsatte Udvalg til Forhandlinger angaaende Udvidelsen af Byens sydlige Grændse om at ville give Samtykke til, at vore Eiendomme indlemmes under Aarhus Kjøbstad som Dele af denne Commune, paa følgende Betingelser:

1. Veje og gader, drikkevand og gasbelysning

1. Aarhuus Byraad forpligter sig til indtil 1ste Januar 1879 [1. januar 1879] ikke af de heromhandlede Grundeiere, der have Bygninger, som støde op til offentlige Veie, at forlange større Byrder eller Paalæg med Hensyn til Brolægning af Fortouge eller Veie, end der nu paahviler dem efter Sundhedsvedtægten for Frederiksbjerg i Viby Sogn af 3die Mai 1870 [3. maj 1870], approberet af Justitsministeriet under 21de f. M. [skal være 21. maj 1870], dens §§ 3 og 4, hvorimod Byraadet forpligter sig til, forsaavidt Terrainet er bebygget eller efterhaanden som det bebygges, at forsyne de Gader eller Veie, hvortil Undertegnedes Eiendomme støde, med Vandledningsrør [drikkevand] og Gasbelysning efter de Regler, som følges med Hensyn til andre lignende beliggende, bebyggede Terrainer under Byen.

2. Husskat og grundskat

2. Af samtlige paa vore Grunde allerede opførte Bygninger, saavelsom af dem, der derpaa maatte bliver opførte, svares efter Indlemmelsen Huusskat overensstemmende med § 4 af Vedtægten for den communale Beskatning af de faste Eiendomme i Aarhuus Kjøbstad, ligesom der fra samme Tid af samtlige de nævnte Bygninger, saavelsom af dem, der efterhaanden opføres, med deres Gaardsplads og Haver, svares Grundskat som henhørende under Klasse 1 efter bemeldte Vedtægts § 3, og Aarhuus Byraad forpligter sig til, ikke at flytte disse bebyggede Grunde op i en høiere Classe, end 1ste, inden 1ste Januar 1895 [1. januar 1895].

3. 50 % rabat på formueskat og lejlighedsskat

3. Udvalget er enigt i, at der tilstaaes de skattepligtige Beboere af de nuværende Bygninger, der tilhøre de Undertegnede, en Moderation i Formue- og Leilighedsskat indtil 1ste Januar 1883 [1. januar 1883] saaledes, at de indtil den Tid ikkun udrede Halvdelen af den Procent af Formue- og Leilighedsskatten, hvori Byens øvrige Indvaanere efter deres Indtægter sættes, ligesom ogsaa at samme Moderation indtil 1ste Januar 1879 [1. januar 1879] skal tilkomme Enhver, der efter Indlemmelsen bygger paa de Terrainer, der nu tilhøre de Undertegnede.

Underskrifter:

p.t. Aarhuus, den 9die Mai 1872 [9. maj 1872].

I.P. Clemens
Søren Pedersen Bach
Peter Jensen
R. Erichsen
Poul Pedersen

I.P. Jensen
R. Poulsen
S. Sørensen
C. Laursen
C. Jensen
Søren Rasmussen
R. Hansen

Albert Jensen
H. Davidsen
Søren Laursen

M. Jensen
Andreas Nielsen
S. Michelsen

C.Th. Bech
D.P. Olesen
Johannes Jensen

L. Christensen
R. Johansen
Enke Caroline Bergstrøm

Rasmus Peter Sørensen
Frands Frandsen
L.C. Mikkelsen
C. Petersen
T.C. Bentsen

R. Hansen
Jens Pedersen
R. Jensen

I. Christensen
P. Pedersen
S. Michelsen

R. Michelsen
Jørgen Nielsen Skou
P. Nansen

Foranstaaende Erklæring tiltrædes af:
John Done
H.M. Christensen
Maskinarb. H.C. Lorenzen

I.P. Thomsen
Fyrmand D. Petersen
P. Sørensen

I. Mellenthin
H. Jensen
R. Thurlow
Wetslar [Wetzlar] Peter Kyhl
Niels Pedersen
T.I. Budach

Kilder:

1) Aarhus Byråds Forhandlinger med j.nr. for relevant årstal, især 25. juli 1872 Indstilling til Indenrigsministeriet med bilag.

2) Århus Kommune, Stadsingeniørens Kontor 1869-1994, 125 års jubilæumsskrift, Stadsingeniørens Kontor 1994 udarbejdet af historikeren Ib Gram-Jensen

3) Jernbanens Hvem, Hvad, Hvor, Politikens Håndbogsserie, 1959

4) Den Store Danske, Gyldendal 2009-2013, http://www.denstoredanske.dk

5) Viby Sogne Protokoller. Ikke udgivet materiale af cand. mag. Bente Klercke Rasmussen (1967-2004). Bente boede i Holbergsgade og var som følge heraf interesseret i Frederiksbjergs historie, som hun forberedte sig på at skrive en bog om.

6) www.aarhuswiki.dk

7) Gamle Århusgader, Emanuel Sejr, Århus Byhistorisk Udvalg, 1960 og 1961

8) Aarhus Trap Danmark, 1879

9) www.lundskov.dk

10) Sejrs Sedler, Aarhus Stadsarkiv

11) Aarhuus Stiftstidende, relevant dato